Reglement

Ordens overholdelse i Klintebjerg Bådelaugs havn

Havneområde:
Havnens søområde er begrænset af bestående bro, mod øst og vinkelbygget bro mod vest med bådpladser.
For det under havnen hørende område har ministeriet under dags dato i henhold til lov af 30. januar 1875 om udfærdigelse af reglementariske bestemmelser for benyttelse af havnen m.m stadfæstes følgende reglement.

Regler for sejlads:
For sejlads inden for havnens område gælder de af søfartsstyrelsen’s til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m i visse danske farvande; for tiden lovbekendtgørelse nr. 554 af 21. juni 2000, dog med nedestående tilføjelser:

Sejlads inden for havnens område:
Skal foregå med så langsom fart, at der ikke forvoldes ulempe for andre.

Fortøjning og ankring i indsejlingen er forbudt!

Der skal manøvres så der ikke er risiko for at beskadige havne anlægget og fortøjede både!

Ordens bestemmelser:
For overholdelse af orden gælder de Kystinspektoratets ”bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”, gældende fra 15. april 2002, med følgende tilføjelser:
Skibets reparation, oplægning m.v:

Større reparationer og vedligehold, skal ske inden båden søsættes.

Under udførelsen af et skibs reparation og vedligeholdelse skal arbejdet i øvrigt foregå på en sådan måde, at tredjemand og omgivelserne,- efter havnemyndighedens skøn- ikke generes, og havnens område ikke forurenes.

Slibning og maler arbejde er forbudt ved havnens broer.

Fartøjs ejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-,person-, og følgeskade) der er forårsaget ved fejl, forsømmelse eller uansvarlighed udvist af fartøjs ejeren eller øvrige besætningsmedlemmer.

Flydebro:
Kun til af og pålæsning. Fortøjning forbudt, broen er forbeholdt kano, kajak og robåde.

Liggeplads for gæster:
Der er i havnen ikke pladser for gæstende både. Eventuelle gæster vil af bestyrelsen eller dennes repræsentant blive henvist til ydersiden af broen.
Pris for overnatning i klintebjerg havn er 100 kr. inklusiv el og vand.
For medlemmer, som har båd liggende i anden havn:
Så har de ret til at overnatte 5 døgn gratis, pr. sæson.
Derefter er prisen 100 kr. pr. overnatning inklusiv el og vand.
Medlemmer med båd beliggende i Klintebjerg havn, må gerne ligge udvendig på broen, så længe de opholder sig i båden.

Autocampere:
Henvises til parkeringspladsen, pris pr. overnatning 100 kr.

Fortøjning:
Alle både, der benytter havnen, er forpligtiget til at anvende fortøjninger, der er afpasset efter bådens størrelse og under alle omstændigheder holder båden inden for den anviste plads. Ingen fortøjninger må være Ø under 10 mm.

Fendere:
Bådene skal ligge med fendere i begge sider og i det omfang, der er nødvendigt for at hindre, at de tørner samen. Når sejlbåde ligger i havnen skal fald og lignende fastgøres, så de ikke klapre mod masten.

Påfyldning af brændstof:
Der skal iagttages forholdsregler som sikrer mod antændelse, der kan medføre brand ombord eller broen.

Opbevaring af depoter af motorbrændstof og smøreolie:
På havnens område er forbudt, og i øvrigt gælder brandmyndighedens bestemmelser.

Henkastning af affald:
I havnebassinet eller havnens område er forbudt.

Udpumpning af olieholdig vand:
I havnebassinet er forbudt.

Brug af marine toilet:
Er ikke tilladt i havnebassinet.

Badning i havnebassinet:
Er forbudt.

Al kørsel på cykel og knallert:
Er forbudt på broen.

Bilkørsel:
Er kun tilladt i forbindelse med af og pålæsning.

Parkering:
På vende pladsen er forbudt, fra ¼- til 1/10, af og pålæsning tilladt. Parkering henvises til parkeringspladsen.

Børns leg:
På broen er kun tilladt ifølge med en voksen.

Det elektriske spil:
Må kun betjenes af bestyrelsen.

Fiskeri:
Forbudt fra broerne.

Revideret den 1. april 2020

Klintebjerg Bådelaug
Bestyrelsen